top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Nieuwsbrief nav de overlegvergadering met het ABP bestuur op 26-11-2020

Updated: May 8, 2022

De FNV-fractie heeft de onderstaande volgende standpunten met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de overlegvergadering met het ABP bestuur:


De Premie- en indexatie nota:


De FNV-ACOP fractie had, net als vorig jaar, veel kritiek op de uitkomsten van de P&I-nota. Dit houdt in: ”niet indexeren maar wel een hogere premie vragen”.


De premie- en indexatie nota (P&I nota) die opgesteld is door het ABP is, volgens ons goed te noemen. Het betreft een gedegen nota waarin op een goede wijze de pro’s en contra’s worden aangegeven alsmede de overwegingen die het bestuur gemaakt heeft om te komen tot hun premie en indexatie voor 2021.


Alleen de randvoorwaarden waarbinnen het ABP en dus ook wij als lid van het VO dienen te opereren, zijn naar onze mening, niet correct. Er is verschil in de gehanteerde discontovoet voor berekening van de premie (2,4%) en voor berekening van de dekkingsgraad (0,2%). Deze gehanteerde verschillen zorgen ervoor dat de premie omhoog moet om de pensioenen te financieren én dat er tegelijkertijd niet kan worden geïndexeerd omdat er onvoldoende middelen zijn.


De fractie heeft ervoor gepleit om, naast een positief advies, een dringend beroep op het bestuur te doen om te zorgen dat de randvoorwaarden aangepast worden waardoor er niet gekort wordt in 2021 en indexatie dichterbij komt. Dit om het perspectief voor werkenden en gepensioneerden beter te maken en sneller positiever te kunnen laten plaatsvinden.

Het positieve advies van de fractie ging vergezeld van onderstaande voorwaarden:


“Het VO stelt naar aanleiding van de aan hem voorgelegde Premie- & Indexatie Nota 2021 vast dat de besluitvorming en advisering over die nota plaats moet vinden binnen kaders die niet passen bij het perspectief dat met het nieuwe pensioenakkoord is geboden.

Dat betekent dat actieve en gepensioneerde deelnemers als ook werkgevers voor de korte termijn te maken krijgen met ontwikkelingen in inkomen en kosten die niet passen bij gerechtvaardigde verwachtingen die passen bij het pensioenakkoord. Het VO roept het bestuur op om direct en zichtbaar het initiatief te nemen voor een zodanig bijstelling van de relevante wettelijke kaders dat deze aansluiten op het perspectief dat met het pensioenakkoord is geboden. Dat zou ertoe moeten leiden dat:


1) randvoorwaarden in de transitieperiode zo snel mogelijk helder worden en

2) nagestreefd wordt of al dan niet met aanpassing van de regelgeving de dekkingsgraad van 31 december 2020 gebaseerd wordt op de gehanteerde premiediscontovoet, zodat met de huidige inzichten naar verwachting geen korting van pensioenen hoeft plaats te vinden.”

Het verantwoordingsorgaan ABP heeft uiteindelijk in meerderheid ingestemd met de premie- en indexatie nota.

Commentaires


bottom of page