top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Nieuwsbrief 6 FNV-ACOP nav de overlegvergadering met ABP Bestuur 23 januari 2020

Updated: May 8, 2022

Via deze nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte van de standpunten van de FNV fractie. In deze vergadering is er onder andere gesproken over de totale dienstverlening met betrekking tot vermogensbeheer. Het betreft hier een adviesaanvraag van het ABP-bestuur aan het verantwoordingsorgaan

Dit document gaat nadrukkelijk niet over de beleggingsportefeuilles van het ABP maar over de juridische teksten waarbij het ABP het APG opdracht geeft het vermogen te beheren en er afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheden.

Dit document is een aanscherping van de definities vanuit de wet en de actuele ontwikkelingen. De FNV fractie heeft positief geadviseerd.


Voorts is er binnen de fractie ook gesproken over de wijze van beleggen.

De FNV-fractie stelt dat het ABP een reductie van de beleggingen in steenkool en teerzand wil. Om deze reductie te concretiseren wordt dit via rekenmethodes beschreven. Wij zouden echter graag zien dat het ABP transparant aangeeft van welke bedrijven afscheid genomen is in de beleggingsportefeuille.


Ook mbt de Israëlische banken vindt de FNV fractie dat we dit graag beter gemonitord willen zien. Het ABP dient deze beleggingen af te wegen tegen het insluitingsbeleid.

En als laatste stelden wij met betrekking tot beleggingen, vragen omtrent het beleggen in bedrijven die winsten behalen door in landen te investeren waar men geen of weinig belasting hoeft te betalen. Door het bewust ontwijken en ontduiken van belasting stijgt o.a. de armoede in deze landen en worden de resoluties van de Verenigde Naties niet nagekomen.

Als FNV-fractie zijn wij positief over het feit dat er nu een cao voor de militairen afgesloten is en dat dit onderdeel voor de pensioenen verder opgepakt kan worden.


In de vergadering van 21 nov 2019 is er gesproken over de premie- en indexatienota waarbij een groot deel van het VO voorstander was van premie aanpassing. . Ondanks het feit dat het ABP vele miljarden rendement heeft behaald het afgelopen jaar, komen toekomstige verplichtingen in de knel o.a. vanwege de toe te passen lage rekenrente. Dit houdt, naar onze mening, in dat de ambitie van het abp steeds verder van de realiteit komt af te staan. Wij vragen ons dan ook af hoe het abp-bestuur hiermee omgaat.


Er is, ons inziens, een spanningsveld tussen enerzijds voldoende transparant zijn en anderzijds de verwachtingen die hiermee gewekt kunnen worden. Hoe gaat het ABP-bestuur hiermee om?

bottom of page