top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

Mijn voorzitterschap bij de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA

Updated: May 26, 2022


Mijn voorzitterschap bij de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA

Mijn idee is om voor meer transparantie en bekendheid te zorgen van de werkzaamheden binnen de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Dit artikel schijnt licht op de afgeronde werkzaamheden van de CMR van september 2021 t-m maart 2022.


Als voorzitter werk ik uiteraard niet alleen maar met een gedegen team van 12 medewerkers leden, 12 studentleden en een ambtelijk secretaris. Zie hieronder de volledige namen en functies van de raadsleden.


Log in en breng je stem uit via: https://app.verkiezingen.mijnhva.nl/Wat heeft de CMR bereikt in 2022 en wie waren de leden?


De raadsleden in medezeggenschapsjaar 2021-2022:

Voorzitter: Agnes Tay

Ambtelijk secretaris: Margit Wewer

Penningmeester: Shermine Asani

Secretaris: Bünyamin Erdogan

Ondervoorzitter: Han Boels

Martijn De Coo, Paul Disco, Esma Dursun, Fiona Frank, Chris Kremer, Naznin Musa, Kees Post, Anne-Marie Reijnders, Sandy Spil, Sip Stulp, Robert Wagensveld, Stefan Louwersheimer, Samra Benhamouch, Sam Toxopeus, Siham Chaara, Okan Tokmak, Kimber van Ruitenbeek en Milan Frisart

Het CvB heeft in 2 maanden tijd een groot aantal advies- en instemmingsverzoeken naar de CMR verzonden. Het CvB heeft op 24 dec. 2021 haar dank en waardering uitgesproken voor de vlotte maar kritische wijze waarop de CMR aan de verzoeken heeft voldaan maar ook voor de intensieve samenwerking.Periode 1 september 2021 t/m december 2021

Plan van aanpak Nationaal Programma Onderwijs aanvullende middelen (NPO). OCW heeft via het Nationaal Onderwijs Programma (NPO) voor 2021 en 2022 resp. €11,8 mln en €15,8 mln beschikbaar gesteld via de Aanvullende Post (AP) om achterstanden in onderwijs op korte termijn te helpen wegwerken. Als gevolg van deze middelen heeft het CvB in december de CMR instemming gevraagd op het plan van aanpak voor de inzet van deze incidentele middelen, die via de Rijksbijdrage beschikbaar gesteld.

Een voorbeeld:

De CMR stemt in met een 3e tentamenkans agv Covid-19 pandemie (te betalen uit NPO middelen) voor alle studenten maar onder de voorwaarde dat:

de opleidingsmanager maatwerk levert bij de toe- en verdeling van extra werkzaamheden veroorzaakt door de toegekende extra tentamenmogelijkheid;

de uitvoering van het besluit na elk onderwijsblok zorgvuldig wordt gemonitord en geëvalueerd. Dus bijhouden hoeveel studenten gebruik maken van de extra tentamenmogelijkheid, hoe pakt het besluit uit voor de medewerkers in relatie tot werkdruk en hoe ervaren studenten de procedure bij de studentendecanen en examencommissie;

de extra ingezette NPO middelen voor de genoemde doeleinden worden geoormerkt;

Nadat de CMR haar bezorgdheid over de extra werkdruk agv invoering van de 3e tentamenkans heeft uitgesproken, deed het CvB de toezegging “Het CvB heeft toegezegd dat er €800.000 tot €1.000.000 beschikbaar is voor de inzet van extra personeel (zowel docenten als ondersteunend personeel) om medewerkers te ontlasten dan wel voor medewerkers, die dat wensen extra urenuitbreiding te krijgen.”

De antwoorden cursief gedrukt op de door CMR aan CvB gestelde vragen over 3e tentamenkans:

“Ook hecht de CMR waarde aan een actieve communicatie naar studenten aangaande

deze regeling. Het CvB neemt deze voorwaarde over.”

“Ook heeft de CMR haar bezorgdheid uitgesproken aangaande de verhoogde werkdruk

bij HvA-personeel m.b.t. deze regeling. Het CvB bevestigt nogmaals middelen op

centraal niveau - vanuit de NPO-AP middelen - beschikbaar te stellen waardoor een

budget van €800.000 tot €1.000.000 wordt geoormerkt om in te zetten voor de regeling

toetsen en corona. Het NPO-AP project adviesteam neemt dit na januari op met de

portefeuillehouder CvB en bedrijfsvoerders van de faculteiten.”

“Ook verwacht de raad maatwerk bij opleidingsmanagers bij verdeling van extra werkzaamheden. Het CvB zal hier dan ook inspanning voor leveren.”

“CMR wil na elk onderwijsblok de regeling evalueren. Dat zegt het CvB hierbij toe; alle stakeholders zullen worden betrokken bij een evaluatie per onderwijsblok.”

De bestedingsplannen HvA-brede middelen NPO-AP waarbij CMR-leden deel uitmaken van de toetsingscommissie.

Ingestemd met de HvA begroting 2022. Deelraden stemmen in met de faculteitsbegroting.

De Onderwijs en Examenregelingen 2022-2023.

De tijdelijke regeling internetvergoeding voor medewerkers.

De tijdelijke regeling onkostenvergoeding. Daarbij neemt het CvB de randvoorwaarden van de CMR over aangaande het toevoegen van De vergoeding van studieboeken voor, die essentieel zijn voor het vak aan de post ‘overige kosten’.

De tijdelijke regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Daarbij heeft de CMR een aantal randvoorwaarden geformuleerd bij de instemming welke met het CvB zijn besproken tijdens de overlegvergadering d.d. 14 december 2021. Het CvB herkent deze randvoorwaarden uit de brief van de CMR. Hierover blijft het CvB met de CMR in gesprek.

De RI&E methodiek. Daarbij dankt het CvB de CMR voor haar scherpe toevoeging c.q. randvoorwaarden die worden genoemd in de reactie brief aangaande de betrokkenheid van de deelraden en het zorgdragen voor de verslaglegging en monitoring. Het CvB stemt in met deze randvoorwaarden.

Ook heeft het CvB tweemaal een beroep gedaan op de CMR om advies uit te brengen over:

Het Onderwijs en Toetsbeleid. Daarbij dankt het CvB de CMR voor haar positieve advisering en neemt de vier aandachtspunten in mee in de besluitvorming.

Het advies aangaande de verplichte verlofdagen. Het CvB dankt de CMR voor haar adviezen en neemt de aanbevelingen ter harte en behandelt de adviezen in het nieuwe jaar.

“Als laatste heeft het CvB op de valreep voor het kerstreces de raad verzocht om in te stemmen met

de tijdelijke regeling Toetsen en corona. Het CvB dankt de CMR voor de spoedige behandeling en instemming. Daarbij heeft de CMR benadrukt dat de toegang tot de examencommissies laagdrempelig moet zijn. Het CvB stelt de CMR hierbij op de hoogte dat de studentendecanen en examencommissie direct na het kerstreces met elkaar samenkomen om de uitwerking van de procedure op te stellen, rekening houdend met de voorwaarden die jullie als raad stellen.”

De CMR is zich ervan bewust dat zij een kritische maar constructieve partner moet zijn voor het CvB in het belang van alle studenten en medewerkers. Deze houding is door het CvB zeer gewaardeerd “Het CvB is zich ervan bewust veel te hebben gevraagd van de CMR. Zij spreekt haar waardering uit voor de medewerking en constructieve gesprekken met daarbij altijd de inspanning om op zoek te gaan naar oplossingen. Het CvB koestert de goede relatie die zij geniet met de CMR.”


Periode 2 januari 2022 t/m maart 2022

Adviesverzoek ‘Opdrachtformulering en verstrekken externe adviesopdracht doorontwikkeling gezamenlijke diensten. De CMR geeft u nog graag de volgende aandachtspunten mee: Essentie van de onderzoeksvraag:

  • Doel van het advies dat het externe adviesbureau moet opstellen, is om de organisatie en besturing van de samenwerkende diensten te versterken. De CMR vindt dat de essentie van de Onderzoeksvraag is/zou moeten zijn níet hoe de Diensten zélf hun organisatie kunnen verbeteren, maar hoe de Governance vanuit de eenheden van de organisaties aansluit op de Diensten en verbeterd kan worden. Zijn de juiste eenheden altijd aangehaakt? De uitwerking van dit punt is leidend voor de onderstaande punten.

  • Daarnaast vraagt de CMR t.b.v. de opdrachtformulering aandacht voor verschillen in salaris binnen de HvA tussen medewerkers van de gezamenlijke diensten en medewerkers van de faculteiten, die een vergelijkbare functie hebben.

Samenwerking tussen en met de diensten

Het CvB vraagt aan het adviesbureau advies over ‘Samenwerking tussen en met de diensten’

De CMR vindt dat ook de samenwerking tussen de diensten en de faculteiten, en de aandacht voor de ontwikkelingen binnen de Bestuursstaf en de mogelijke gevolgen daarvan voor de samenwerking van de Bestuursstaf met de diensten in deze opdracht moet worden betrokken. Deze lijnen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben invloed op het functioneren van de diensten en het welbevinden van de medewerkers.

Instemmingsverzoek ‘Feestdagen en aangewezen verplichte verlofdagen 2024-2026.

Op voordracht van de CMR (middels een gedegen opgestelde procedure) zijn inmiddels in totaal meer dan 10 leden benoemd bij de KOG (Klachtencommissie Ongewenst gedrag), CBE (Commissie Beroep Examens) en GAC (Geschillen advies Commissie).

Ongevraagd advies aan het CvB instellen Ombudsfunctionaris voor studenten.

Werk in uitvoering wat betreft:

dossier goed werknemer- goed werkgeverschap;

dossier werkdruk - werkbalans en jaaragenda bespreking werkdruk;

HR activiteitenkalender in co-creatie met HR;

✅ Aanpassing Studentenstatuut 2022-2023;

inschaling medewerkers met een master titel;

Overtuigd? Stem opnieuw op mij via https://app.verkiezingen.mijnhva.nl/


Wat heeft de CMR bereikt in 2021 en wie waren de leden?


De raadsleden in medezeggenschapsjaar 2020-2021

Voorzitter: Agnes Tay

Ambtelijk secretaris: Margit Wewer

Penningmeester: Shermine Asani

Ondervoorzitter: Sander Christiaensen

Secretaris: Niels Nanning

Lola Bessa, Han Boels, Martijn De Coo, Paul Disco, Esma Dursun, Bünyamin Erdogan, Fiona Frank, Chris Kremer, Fernon Longfur, Jeffrey Meijer, Naznin Musa, Lex Nooteboom, Revelino Oblijn, Kees Post, Anne-Marie Reijnders, Sandy Spil, Sip Stulp, Savannah Van den Broek, Pim van Oosterbosch en Robert Wagensveld.


Periode 1 september 2020 t/m december 2020

Advies en aanbevelingen gegeven alvorens in te stemmen met het nieuwe medezeggenschapsreglement.

Advies en aanbevelingen gegeven ten behoeve van de HvA begroting 2021.

De eerste procedure opgezet voor het werven van leden voor de GAC (Geschillen Advies Commissie) /CBE (Commissie Beroep Examens) /KOG (Klachtencommissie Ongewenst Gedrag).

Nieuwe norm bepaald voor het bindend studie advies.

Aanbesteding nieuwe arbodienst en kennismaking met HCC (Human Capital Care).

✅ Ingestemd met nieuwe reiskostenregeling woon en werkverkeer.

DI (Duurzame Inzetbaarheid) reglement is geactualiseerd.

✅ Geïnstalleerd Commissie Kansengelijkheid. Opdat diversiteit binnen de HvA meer aandacht krijgt.

Op eigen initiatief de eerste procedure opgezet om draagvlak gesprekken te voeren met kandidaat (voorzitter) CvB (College van Bestuur) en RvT (Raad van Toezicht). Dit versoepelde de gespreksvoering en kennismaking.

Ingestemd met procedure voor het voeren van draagvlak gesprekken.

✅ Advies gegeven en aanbevelingen gedaan n.a.v. jaarrapport functionaris gegevensbescherming.

Actie voeren voor de juiste inschaling van medewerkers met een schaal 10-11 om vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht ze de inschaling te geven die recht doet aan hun functieniveau.

✅ Initiatief getoond om het CvB te vragen om interne richtlijnen op te stellen zodat alle vacatures voor studenten op 1 platform worden gepubliceerd. Het CvB is hier nog mee bezig.

Advies en aanbevelingen gegeven alvorens in te stemmen met het IP (instellingsplan) 2021-2026. (Bijvoorbeeld definities geven voor digitalisering, diversiteit, duurzaamheid)Periode 2 januari 2021 t/m maart 2021

Verzoek ingediend voor extra budget voor medezeggenschapsverkiezingen.

✅ Actief ingezet op medewerkers en student welzijn (o.a. extra aandacht voor studeren met functiebeperking).

Druk uitoefenen voor een uniform strategisch personeelsplan (SPP)

Jaarverslag kwaliteitsafspraken.

Actie voeren voor de juiste inschaling van medewerkers met specifiek een masteropleiding.

Ongevraagd advies ingediend bij CvB wat heeft geleid tot de nieuwe medezeggenschapsreglement en kiesreglement.

Advies gegeven ten tijde van de cyberaanval op de ICT systemen van de HvA mede daardoor een volg team informatie beveiligingsbeleid ingesteld.

Nog meer aandacht gevraagd voor het dossier aansturing docententeams.


Periode 3 april 2021 t/m juli 2021

Onderzoek verricht tot het instellen van een ombudsfunctionaris voor studenten.

Instemmen OC-reglement.

Proactief gehandeld door advies in te dienen bij bespreking met het CvB over FAC (faciliteringsreglement) en OC (Opleidingscommissie) reglement. Na vele jaren (2-4 jaar) heeft dit uiteindelijk geleid tot nieuwe verbeterde reglementen die dit jaar zijn ingegaan.

✅ Advies gegeven ter instemming op de kaderbrief 2022.

Advies en aanbevelingen gegeven ten behoeve van student welzijn en GGO (Goed Georganiseerd Onderwijs).

CMR medewerker en student lid afgevaardigden voor de commissie besteding NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden.

✅ Aangedrongen bij het CvB voor een definitie en omvang van de flexibele schil, het probleem D3/D4 contracten op de agenda houden en om de draaideur systematiek te doorgronden en te monitoren. Dit was een belangrijk en pijnlijk punt voor alle medewerkers van de HvA. Het CvB gaat aan de hand van ons advies de uitkomsten van de monitoring met de CMR bespreken.

Enquête gehouden voor heel HvA over besteding van de DAM gelden (decentrale arbeidsmarkt gelden)


Wil je invloed hebben op onze agenda?

Als je student of medewerker bent van de HvA, stuur dan een e-mail naar de ambtelijk secretaris cmr@hva.nl met je vraag, probleem of oplossing.

Mogelijke doelen voor 2022

- Met de gezamenlijke medezeggenschap een taskforce voor sociale veiligheid instellen.

- Ruimte creëren voor nieuwe bestedingsruimte DAM- gelden.

- Huishoudelijk reglement CMR aanpassen aan de 4 nieuwe reglementen.留言


bottom of page