top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

ABP Verantwoordingsorgaan Highlights 2018-2022

Dit is een terugblik van de afgelopen 3 1/2 jaar. In dit stuk lees je over de werkzaamheden en met name de highlights, mijn persoonlijke mening, waar ik en 47 andere leden van het verantwoordingsorgaan (VO) jarenlang keihard aan hebben gewerkt.

De 48 leden van het Verantwoordingsorgaan:

FNV-ACOP fractie bestaat uit 11 leden, waarvan 7 actief en 4 gepensioneerd

Marie-Louise van Muijen, Rik Hindriks, Annelies van Egmond, Iris Offermans, Bert Weeren, Xander de Vrije, Arie de Graaf, Johan de Deken, Auke van Nie, Richard Bronswijk en Agnes Tay

Fractie LvOP: Jeffrey van Noortwijk, Arend-Jan Boekestijn, Petra van Straten, Sofie Faes, Lyda den Hartog


Fractie CNV/CCOOP: Bart van Wijck, Marieke van den Bosch, Gery Gorter, Eric van Boven, Ben Groen, Noëlle Payton, Jan Smit


Fractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP: Hans Leijh, Jacqueline van Langeraad-Goes, Miriam de Boer, Peter van der Spoel, Jan van Harmelen, Paul Eijkelenkamp, Bernard van Praag


Fractie ANBO: Pim Golta, Vivien van Geen


Werkgeversfractie: Aldert Jonkman, Peter Seesing, Arjan Guijt, Rolf Blankemeijer, Remco Vermaat, Lian Blankert, Jan van der Boon, Vincent Wongsowinangoen, Dirk Jan Diederix, Judy Boere, Marcel van Renssen, Marie-Louise van der Wegen, Merel van Linschoten, Paul Huisman,


Het ABP is wettelijk verplicht een Verantwoordingsorgaan in te stellen. Het Verantwoordingsorgaan heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur. In de Statuten van de Stichting Pensioenfonds ABP is vastgelegd dat deze advisering in ieder geval moet gaan over de volgende onderwerpen: het vaststellen en wijzigen van:

  • 􀀀 het communicatie- en voorlichtingsbeleid

  • 􀀀 de premie en indexatie nota

  • 􀀀 het strategische beleggingsbeleid

  • 􀀀 de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

  • 􀀀 het strategisch meerjarenplan

  • 􀀀 het herstelplan

  • 􀀀 het terugstorten van premie of verlenen van premiekorting

  • 􀀀 het doorvoeren van kortingsmaatregelen


Onderstaand in willekeurige volgorde de highlights van onze successen en werkzaamheden de afgelopen 4 jaar.Juli 2018 - Juli 2019


Door gestelde vragen van de FNV-ACOP fractie konden besparingen van jaarlijks 10 duizenden euro’s optreden door van vergaderlocatie Hilton Rotterdam naar Van der Valk Veenendaal te verhuizen.


Hedgefunds worden niet langer als aparte categorie beschouwd waardoor er niet meer automatisch verantwoording wordt afgelegd over de kosten en baten van deze beleggingsmethodiek. Het VO drong aan om de kosten en baten van hedgefunds inzichtelijk te maken en met succes. Deze informatie wordt nu in het jaarverslag vermeld.


Het VO heeft het bestuur bevraagd op incidenten waarbij het ABP negatief in het nieuws kwam en erop aangedrongen te kijken of hier geen structurele problematiek onder ligt. Voorbeelden van negatieve publiciteit waren onder andere de aandacht voor de herziening van de pensioenregeling voor militairen, het vervallen van de ANW- compensatieregeling en de terugvordering van de AOW-partner aanvulling. Door aandringen van het VO zijn de getroffen deelnemers ruimhartig gecompenseerd.


Het VO heeft nav al de incidenten het bestuur dringend geadviseerd de manier waarop samengewerkt wordt met APG op dit punt opnieuw te bekijken. Door aandringen van het VO wordt het VO nu sneller op de hoogte gesteld en konden wij dus een heel stuk beter ons werk doen.


Bekijk het jaarverslag hier voor een volledig overzicht.Juli 2019 - Juli 2020


✅ De commissie beleggingen binnen het VO heeft kritische vragen gesteld over beleggingen in fossiele brandstoffen en de effectiviteit van engagement strategieën. Daarbij was de commissie in de gelegenheid om vragen te stellen over transparantie en concretisering van insluitingscriteria. Bovenstaande heeft mede ertoe geleid dat het ABP met beleggingen in Israëlische banken, kolen en teerzand is gestopt.


✅ In de overlegvergadering van juni heeft het VO uiteindelijk een positief advies uitgebracht over het Communicatiebeleidsplan. Er is goed nagedacht over de wijze waarop het ABP, in deze roerige pensioen tijden, alle stakeholders of belanghebbenden wil informeren. Het VO heeft aangedrongen dat het ABP, te allen tijde, bij goed en nu dus ook bij slecht nieuws, de deelnemers op een correcte wijze en met compassie moet informeren. Dus als er bijvoorbeeld geen compensatie komt voor bepaalde deelnemers wordt er nu ook uitgelegd waarom.


✅ Dreigende Pensioen kortingen zijn afgewend door het indringend bevragen door het VO. Zie ook nieuwsbrief 3 FNV-ACOP van 26 september 2019.


Bekijk het jaarverslag hier voor een volledig overzicht


Juli 2020 - Juli 2021


✅ Het VO vraagt het bestuur verder te gaan met het aanscherpen van het insluitingsbeleid passend bij de wensen van deelnemers. Hierbij wordt geadviseerd concrete insluitingscriteria te ontwikkelen met betrekking tot belastingbeleid en de criteria voor arbeidsomstandigheden concreter te maken.


✅ Het insluitingsbeleid meer transparant te maken door insluitingscriteria per sector publiek te maken. Hierin past ook het voor de deelnemer zichtbaar maken van de monitoring van de impact van het insluitingsbeleid. Dit staat nu gedeeltelijk op de website. Gedeeltelijk omdat ABP niet te veel informatie mag weggeven over de organisaties waarin zij investeert.


✅ Binnen de mogelijkheden verantwoording af te leggen over het succes van engagement-trajecten; vaker inhoudelijk te reageren op misstanden die worden geconstateerd in de media. Hoewel er begrip is voor de onmogelijkheid om uitgebreid op iedere media-uiting over de beleggingen van ABP in te gaan, moet het mogelijk zijn om vaker inhoudelijker te reageren.


Bekijk het jaarverslag hier voor een volledig overzicht


Juli 2021 - maart 2022


APB kondigt aan te stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie o.a. door de druk van het VO (m.n. commissie beleggingen binnen het VO) maar ook en vooral door druk uitgeoefend door o.a. verschillende universiteiten, gemeenten, rijksambtenaren en de brief van Amsterdamse coalitie van grote pensioendeelnemers aan het ABP. Uit privacy overwegingen is de brief mét handtekeningen bij ondergetekende in te zien.


Mede door aandringen van het VO maakt dhr. Snel geen deel meer uit van het ABP bestuur. Het lijkt op een vorm van belangenverstrengeling als dhr. Snel als lid van het ABP-bestuur voorzitter is van de beleggingscommissie die over duurzame beleggingen gaat en daarnaast nog een nevenfunctie heeft als belangenbehartiger voor de olie- en gasindustrie (NOGEPA).


Direct na de Russische invasie in Oekraïne heeft de FNV-ACOP fractie, onderdeel van het VO, het bestuur kritische vragen en aanvullende vragen gesteld waarbij het bestuur besloten heeft afscheid te nemen van Russische investeringen zodra daartoe mogelijkheden zijn.


Het VO heeft positief geadviseerd over het strategisch investeringsplan (STIP) maar heeft uitdrukkelijk gevraagd dat de vermogensbeheerkosten worden opgenomen in het STIP 2023-2024. De vermogensbeheerkosten werden nooit opgenomen in het STIP. maar door aandringen kunnen deze hoge kosten (jaarlijks miljarden euro’s) inzichtelijk worden gemaakt.

Het VO heeft aangedrongen op een meer deelnemers gericht Reglement Commissie van Beroep. Daarnaast heeft het VO een flink aantal inhoudelijke en tekstuele suggesties aangedragen. En op verzoek van het VO zullen nu beslissingen van de commissie in de toekomst wel worden gepubliceerd.


Het jaarverslag 2021 komt omstreeks eind april 2022 uit.


Ik stel mij opnieuw verkiesbaar en als je tevreden en blij bent met wat we hebben bereikt hebben, dan hoop ik dat je mij jouw stem gunt. Lees hier meer over mijn standpunten en motivatie.

Comentarios


bottom of page