top of page
  • Writer's pictureAgnes Tay

23e Nieuwsbrief FNV-ACOP fractie

N.a.v vergadering VO eigen kring met Algemeen Bestuur


Jaarverslag ABP 2021

De maand april staat doorgaans in het teken van het jaarverslag. Het moment waarop wij allen zicht krijgen in de financiële situatie van het fonds en het bestuur verslag doet van haar werkzaamheden. Als verantwoordingsorgaan laten wij ons ook informeren door de accountant en de actuaris en na de nodige besprekingen doen wij verslag van onze bevindingen over het gevoerde beleid van het bestuur in 2021. Dit verslag wordt opgenomen in het ABP jaarverslag.


Veel aandacht ging dit jaar uit naar de strakkere aansturing van de uitvoeringsorganisatie APG (zie SLA) en de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. Daartoe moet niet alleen een heel nieuw digitaal systeem worden opgebouwd, maar het bestaande systeem wordt stap voor stap doorgelicht om voor de overstap alle gegevens van deelnemers op orde te hebben.


In de voorstellen van de pensioenwet wordt het al voor 2023 mogelijk gemaakt om bij de start van je pensioen 10% ineens op te nemen. Te vroeg vinden de pensioenfondsen gezien de korte tijd om hierover goede afspraken te maken. Als verantwoordingsorgaan moeten wij kunnen oordelen over de evenwichtigheid van de invulling van de wetgeving door ABP. Voor onze fractie is het van belang dat wij op tijd kunnen adviseren over de keuzes van het bestuur bij die uitwerking.


In 2021 behaalde ABP een hoog rendement (11,4%). Dit werd voor een belangrijk deel bereikt door directe investeringen in fondsen en ondernemingen buiten de beurs (private equity). Relatief hoge rendementen leiden in deze sector ook tot hogere salarissen voor de beheerders. Overigens worden die salarissen pas uitbetaald op basis van de winst bij verkoop na enkele jaren. Met APG wordt overlegd over verschuiving van de duurste categorie naar meer beleggingen in eigen beheer. Belangrijk is daarbij de verhouding tussen kosten en rendement te blijven monitoren en oplettend te zijn want resultaten zijn niet altijd zo mooi als ze lijken.

Aan het uitvoerend bestuur (UB) zijn daarom onderstaande kritische vragen gesteld:


1. Beschikt het uitvoerend bestuur naast de reguliere accountantscontrole over instrumenten om nader onderzoek te kunnen doen wanneer signalen zichtbaar worden?

2. Is het een uitsluitend papieren instrument en heeft het UB dat instrument wel eens ingezet?


Na de toelichting van het bestuur besluit het VO, inclusief de FNV-ACOP fractie, tot een positief oordeel over het handelen van het bestuur.


Service Level Agreement

SLA (Service Level Agreement) is de afkorting voor de contracten die ABP jaarlijks afsluit met de uitvoeringsorganisatie van het fonds (APG). De fractie wilt weten hoe het UB (uitvoerend bestuur) de bijsturing inricht en wat de consequenties zijn als APG niet voldoet aan de gemaakte afspraken. De fractie is benieuwd hoe het bestuur de aanbevelingen van de accountant en de actuaris opvolgt en wat ze doen met onze opmerkingen. Er zou onafhankelijke controle moeten zijn op de prestaties van APG. Bij mandatering van APG zou ABP zelf meer de kaders moeten vaststellen en bij uitloop van werkzaamheden zou ABP de prioriteiten moeten kunnen stellen. De fractie vindt sneller reageren door het bestuur (slagvaardigheid van bestuur) niet hetzelfde als instrumenten hebben om bij te sturen. De fractie opmerkingen worden in de discussie voor SLA 2023 meegenomen maar de SLA teksten voor 2022 maken nog niet de slagen die wij wilden hebben. De fractie constateert verder dat de deadline voor verdere discussie over 2022 is gepasseerd en onthoudt zich daarom van een advies voor SLA 2022. De overige fracties geven een positief advies als eerste stap naar het beoogde doel.


Toezichtagenda

In 2021 heeft het ABP haar organisatiestructuur aangepast met de bedoeling de uitvoeringsorganisatie APG strakker aan te kunnen sturen. Daarbij is een uitvoerend bestuur (UB) aangesteld en heeft het niet uitvoerend deel van het bestuur (NUB) vooral een kaderstellende en controlerende taak. In dit nieuwe model, het Omgekeerde Gemengde Model is er geen ruimte voor een Raad van Toezicht. Het niet uitvoerend bestuur heeft een toezichtagenda opgesteld voor 2022 maar het stuk mist ons inziens concretisering en vooral focus.


De zittingstermijn van het huidige VO nadert haar einde en de laatste VO vergaderingen in de huidige samenstelling zijn op 16 en 23 juni.

Comments


bottom of page